odrogach.cz – Užívání drog mezi evropskými školáky

0
Rate this post

Ke stanovení priorit školní drogové prevence je důležité mít informace o tom, jakou podobu má konzumace drog mezi mladými lidmi. Informace o prevalenci (tedy o tom, jaký typ drogy se užívá, v jakém věku a jak často) se dají využít k tomu, aby se preventivní snahy mohly zaměřit na specifické věkové skupiny a typy drog. Stále roste počet zemí, ve kterých se každé dva až čtyři roky provádějí školní průzkumy (včetně Nizozemska, Belgie, Lucemburska a Španělska). V roce 1999 ve třiceti evropských zemích proběhla Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), která  nabízí srovnatelná data o užívání drog mezi studenty.

Prevalence užívání drog se obvykle popisuje pomocí dvou indikátorů: celoživotní prevalence (LTP – lifetime prevalence) a prevalence užití v posledním měsíci (LMP – last month’s prevalence). Celoživotní prevalence představuje podíl osob ze specifické cílové skupiny (např. studenti ve věku 15 a 16 let), kteří za svůj život užili nějakou drogu. Jedná se o poměrně obecný indikátor, který nijak nevypovídá o frekvenci a/nebo o tom, do jaké míry je užívání drog problémové.

Prevalence užití v posledním měsíci (LMP) znamená počet užití v posledním měsíci, tedy skutečnou konzumaci mezi respondenty v posledních čtyřech týdnech. Zdravotní rizika spojená s  většinou drog se úzce vztahují k frekvenci užívání, a tak má tento indikátor velký význam, aby se dalo určit, do jaké míry je či není užívání drog v dané populaci problematické. V dalších, podrobnějších studiích se někdy měří i prevalence užití za poslední týden (tzn. jestli v posledním týdnu užili drogu) nebo dokonce i třeba počet sklenic alkoholu, které student vypil nebo pije. Mají-li být informace o prevalenci k něčemu, musejí být dostatečně podrobné v závislosti na dané droze a jejích účincích.

Prevalence

Míra užívání drog mezi mladými lidmi v Evropě se od začátku osmdesátých let minulého století značně zvýšila, v posledních letech se ale ve většině evropských států začíná objevovat trend stabilizace konzumace. Obecně platí, že prakticky ve všech evropských zemích je mezi studenty ve věku 15 a 16 let nejpopulárnější drogou alkohol.

Obrázek 1.2 znázorňuje prevalenci užívání alkoholu mezi patnácti a šestnáctiletými středoškolskými studenty. Celoživotní prevalence (LTP) je indikátorem procenta studentů, kteří uvedli, že pili alkohol nejméně čtyřicetkrát. Indikátor prevalence užití v posledním měsíci (LMP) znázorňuje procento studentů, kteří uvedli, že za poslední měsíc pili alkohol nejméně desetkrát.

Obrázek 1.2 znázorňuje prevalenci užívání alkoholu mezi patnácti a šestnáctiletými středoškolskými studenty. Celoživotní prevalence (LTP) je indikátorem procenta studentů, kteří uvedli, že pili alkohol nejméně čtyřicetkrát. Indikátor prevalence užití v posledním měsíci (LMP) znázorňuje procento studentů, kteří uvedli, že za poslední měsíc pili alkohol nejméně desetkrát.

Obrázek 1.3 znázorňuje prevalenci užívání tabáku mezi středoškoláky ve věku 15 a 16 let. Indikátor prevalence užití v posledním měsíci odráží procentový podíl studentů, kteří uvedli, že v posledním měsíci kouřili tabák. Indikátor prevalence užití šesti cigaret denně v posledním měsíci znázorňuje procento studentů, kteří uvedli, že v posledním měsíci kouřili šest cigaret denně.

Obrázek 1.4 znázorňuje prevalenci užití konopí mezi středoškoláky ve věku 15 nebo 16 let. Indikátor celoživotní prevalence odráží procentové zastoupení studentů, kteří uvedli, že vyzkoušeli konopí. Indikátor prevalence užití v posledním měsíci ukazuje, jaké procento studentů uvedlo užití konopí v posledních čtyřech týdnech.

Obrázek 1.5 znázorňuje prevalenci užívání extáze a amfetaminů u patnácti až šestnáctiletých středoškoláků. První indikátor celoživotní prevalence extáze reflektuje procento studentů, kteří uvedli zkušenost s extází. Druhý indikátor celoživotní prevalence ukazuje procentuální podíl studentů, kteří sdělili, že mají zkušenost s některým typem amfetaminu (např. metamfetaminem).

Z výše uvedených čísel je patrné, že ve Spojených státech amerických a většině evropských států (tedy států EU či Evropského hospodářského prostoru) jsou nejpopulárnějšími drogami tabák a alkohol. Třetí nejčastěji užívanou drogou je konopí. Ve skandinávských zemích je prevalence užití konopí v posledním měsíci vyšší než u alkoholu. Ve výzkumech se ale prokázalo, že mladí Skandinávci sice pijí méně často než jiní mladí v Evropě, když už ale pijí, vypijí více než jejich evropští vrstevníci.

Zdroj: publikace „Making schools a healthier place“,Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 6343x