odrogach.cz – Rady ředitele

0
Rate this post

1. Ředitel by měl znát skutečnou situaci na své škole. Není možné si nalhávat, že právě našich žáků se tento problém netýká, je zlé před ním schovávat hlavu do písku. Zmapovat skutečnou situaci může například anonymní dotazník, osvědčilo se při zadávání a vyhodnocení zapojit žáky školy.

2. Ředitel by měl být seznámen s problematikou drogové závislosti, měl by se v ní dobře orientovat, měl by mít nezbytné znalosti a vědomosti i vizi systému prevence na škole.

3. Není vhodné oddělovat strategii protidrogové prevence od prevence před ostatními negativními společenskými jevy (kouření, alkohol, gamblerství, sekty, šikana apod.). Celá problematika by se měla řešit v rámci školy komplexně.

4. Je vhodné zaměřit se na posílení kladných postojů žáků a studentů, je nutné podporovat všestranný rozvoj osobnosti jako nejlepší prevenci před negativními společenskými jevy, je dobré posilovat silné stránky každého jednotlivého žáka.

5. Z těchto principů také vychází charakter celého systému prevence jednotlivé školy před negativními společenskými jevy. Aby mohl plnit svoji funkci, měl by být program prevence především:

– komplexní, tzn. zahrnující aktivity vzdělávacího charakteru, kreativní povahy, pohybového charakteru atd. – dlouhodobý – akce by měly prolínat celým školním rokem, měly by na sebe navazovat. Jednorázové akce, vytržené z kontextu, se nejeví jako vhodné – nápaditý povahou a charakterem jednotlivých aktivit, žáci by měli získat informace, ale zároveň by měly být rozvíjeny jejich dovednosti a postoje – různorodý formami a metodami – kurzy, dlouhodobé akce, přednášky, besedy, dílny…

6. Je nutné získat ke spolupráci co nejvíce členů pedagogického sboru, aktivně do celého systému zapojit učitele různých názorů, zájmů, zaměření… Systém tak může být různorodý a pestrý, každý ze zainteresovaných učitelů se může uplatnit, stejně tak mohou najít své místo i žáci. Externisté by měli být doplňkem v práci učitelů, kteří žáky blíže znají, pracují s nimi dlouhodobě a kontinuálně.

7. Je nezbytné hledat metody a přizpůsobovat obsah jednotlivých aktivit i předávané informace stáří žáků. Tento problém je velice naléhavý především u víceletých gymnázií, kde se na jedné škole sejdou studenti ve věku 12 – 20 let

8. Je žádoucí pro myšlenku komplexního rozvoje osobnosti dospívajícího jedince jako nejlepší prevence získat rodiče. Ředitel by neměl litovat námahy přesvědčovat rodiče, vysvětlovat systém školy, organizovat pro ně různé akce

9. Ukazuje se, že nestačí běžná zkušenost či vzdělání učitelů získané na fakultách. Ředitelé musí podporovat ideově, morálně i finančně další vzdělávání učitelů v oblasti prevence,ale i prožitkové pedagogiky, týmové spolupráce, různých forem a metod práce se žáky atd.

10. Ředitel by se měl vnitřně ztotožnit s celým systémem, neměl by ho brát jako nezbytný a povinný doplněk programu své školy, měl by se aktivně zapojit do organizace a plánování celého systému, systém i zainteresované učitele by měl finančně podporovat. Je nezbytné, aby usiloval o získání mimořádných finančních prostředků na zajištění systému – granty, sponzoři atd.