odrogach.cz – Užívání versus zneužívání drog

0
Rate this post

Je třeba rozlišovat mezi užíváním a zneužíváním drog. Mnoho dospívajících užívá legální – a méně často i nelegální – drogy. K vlastnímu zneužívání drog ale dochází jen u malého procenta z nich (5 až 10 %). Ještě menší procento žáků a studentů se stane na drogách zavislými.

K experimentálnímu užívání drog nejčastěji dochází ve věku 12 až 25 let. Začíná se první cigaretou nebo pivem ve dvanácti až čtrnácti. Mezi šestnáctým až dvacátým rokem života se začíná objevovat konopí, extáze nebo tvrdý alkohol. Po dosažení dvacátého roku života s užíváním nelegálních drog pokračuje relativně málo mladých lidí. Větší část z nich sice nadále kouří nebo pije, snižuje se ale jak frekvence pití a kouření, tak i konzumovaná množství. Jen u mála mladých dochází v důsledku užívání drog v průběhu dospívání k závažným a trvalým (zdravotním) poškozením. Podle našeho názoru by se tedy školní prevence měla orientovat především na poskytování informací o účincích drog, právních a společenských následcích či důsledcích jejich (zne)užívání, rozvíjení a posilování schopností studentů činit informovaná a odpovědná rozhodnutí ohledně užívání jakéhokoli typu drog. Neměl by se opomenout ani nácvik schopnosti odmítat je.

Zneužívání drog (které může vést k závislosti na drogách) definujeme jako situaci, při níž je daná osoba konfrontována s přímými či nepřímými negativními (zdravotními, duševními a dalšími) důsledky vlastního užívání drog. Zneužívání drog je často příznakem dalších problémů v osobním životě, např. psychických problémů (deprese), absence

stabilního rodinného prostředí, emoční nestability nebo sociální deprivace. Stejně jako dospělí má i většina mladých přirozený sebezáchovný instinkt. Mladí, kteří zneužívají drogy, nejsou vždy schopni najít správnou míru sebekontroly a nezbytnou rovnováhu mezi experimentováním s drogami a potenciálním poškozováním sebe sama.

Školní drogová prevence orientovaná na zneužívání drog by se tedy měla zaměřovat na to, aby se u studentů rozpoznalo problematické užívání drog, aby byla nabídnuta včasná a přiměřená sociální a zdravotní pomoc a zabránilo se možným negativním důsledkům plynoucím z užívání drog (např. vyloučení ze školy, kontakt s trestněprávním
systémem atd.).