odrogach.cz – Typy programů

0
Rate this post

Projekt Evropská zdravá škola a drogy vychází z principu, že efektivní drogový preventivní program je intenzivní, průběžně prováděný a kombinuje objektivní věcné informace a individuální osobní přístup.

Odborné výzkumy prokázaly, že nejefektivnější jsou intenzivní dlouhodobější programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, osobní rozvoj a objektivní informace o drogách. Prokázalo se, že projekty zaměřené pouze na abstinenci (podle hesla „prostě řekni ne“) bývají méně úspěšné, neefektivní, a v některých případech dokonce kontraproduktivní (Cuijpers & Bolier, 2000).

Existuje řada různých typů školních programů a každý z nich má své charakteristické prvky a přístupy. V praxi se ale všechny programy zaměřují na ovlivnění nebo změnu procesů, které vedou k začátku užívání drog (Hansen, 1992). Rozdíl mezi programy lze definovat na základě specifického chování, na které se zaměřují. Každý program je sice jiný, než si ale popíšeme ty, které byly vyhodnoceny jako účinnější, uvedeme nejběžnější typy programů.

Zaměřují se na předávání znalostí o následcích užívání drog a rozvíjení toho, aby mladí věřili, že se užíváním drog člověk vystavuje riziku. Poskytují se informace o drogách, užívání a zneužívání drog včetně mýtů a pravd o užívání drog; často se zaměřují na biologické, chemické, historické a právní procesy. Pozornost se věnuje pozitivním i negativním účinkům na zdraví, sociálnímu prostředí daného jedince i jeho či jejímu duševnímu zdraví.

Cílem je zlepšit schopnost studentů racionálně se rozhodovat ohledně užívání drog. Studenti se v nich učí strategiím pro identifikování problémů, nalézání řešení a výběr mezi alternativami.

Podporují studenty v tom, aby slíbili nebo se zavázali, že nebudou užívat drogy (např. programy nekuřáckých tříd). Tento slib je někdy založen na morálních zásadách (drogy jsou pro společnost špatné, představují morální úpadek a zkázu)

Jejich cílem je pomáhat mladým lidem uvědomovat si své osobní hodnoty a následky svého chování, přičemž užívání drog je demonstrováno jako chování neslučitelné s osobními hodnotami.

Vyučují dovednostem potřebným k stanovení a dosažení cílů a podporují studenty v tom, aby si osvojili postoj zaměřený na dosahování výsledků. Užívání alkoholu a dalších drog se prezentuje tak, že je v rozporu či nesouladu s takovými cíli. Proce…

Cílem těchto programů je naučit studenty jak se vypořádat se stresem a jak jej zvládat v psychologicky obtížných situacích (např. konflikty, konflikty ve vztazích, rodinné problémy atd.). Nácvik dovedností někdy zahrnuje strategie ke snižování …

Cílem je rozvíjet pozitivní sebehodnocení (self-esteem) a sebeúctu. Studenti se učí přijímat neúspěchy a potíže a nevěnovat jim příliš pozornosti. Odrazují se od vnímání sebe sama jako neúspěšného. Podporují zvýšené oceňování vlastní vrozené i roz…

Učí studenty, jak rozpoznávat vnější tlak užívat drogy (ze strany vrstevníků, sourozenců, rodičů/zákonných zástupců dítěte, jiných dospělých, v médiích či v reklamě) a asertivně mu odolávat.

Vyučují obecným sociálním dovednostem, včetně komunikačních a mezilidských dovedností a schopnosti řešit mezilidské konflikty. Tento přístup zahrnuje nácvik dovedností s širší možností uplatnění než jen při odmítání nabídnuté drogy.

Cílem je stanovit konzervativní normy pro užívání drog. Jádrem tohoto přístupu je náprava mylných představ studentů o (vnímané vysoké) prevalenci a přijatelnosti užívání alkoholu a drog a zvedení konzervativních skupinových norem.

Poskytují intervence a poradenství směřující k vypořádání se se životními problémy. Do programů pomoci jsou zapojováni peers (vrstevníci), kteří studentům radí nebo je instruují v otázkách spojených s drogami a alkoholem.