odrogach.cz – Typy drog a školní prevence

0
Rate this post

Na jaké typy drog se zaměřuje školní prevence? Náš přístup vychází z toho, že by se školní prevence měla zaměřovat na všechny legální i nelegální drogy (látky), které mohou vést k návyku či závislosti, nebo které mohou – užívají-li se často – způsobit zdravotní poškození nebo přinést zdravotní rizika. Preventivní aktivity by měly zohlednit i „sekundární“ rizika a problémy, k nimž u studentů může dojít následkem konzumace nelegálních drog, např. sociální exkluzi (vyčleňování) či problémy se zákonem v důsledku páchání drogové kriminality.

Škody spojené se zneužíváním nelegálních drog jsou v mnoha státech významně nižší než škody na společnosti jako celku a zdravotním stavu obyvatelstva, ke kterým dochází v souvislosti s pitím alkoholu a kouřením. Přesto se řada lidí domnívá, že problémy způsobené užíváním nelegálních drog jsou mnohem závažnější. Jedním z hlavních důvodů je společenské postavení uživatelů nelegálních drog a to, že tyto látky jsou zákonem zakázány.

Proto nestačí, aby se preventivní programy zaměřovaly pouze na látky, které nejvíce poškozují zdravotní stav. Vzhledem k sociálním a právním důsledkům užívání nelegálních drog je velmi důležité a významné věnovat zvláštní pozornost rozdílům mezi legálními a nelegálními drogami. Takřka ve všech zemích je legální užívat alkohol, tabák a léky na předpis, zatímco užívání a/nebo držení látek jako konopí, amfetaminy, extáze, kokain a heroin je protiprávní. Všechny tyto látky jsou v Evropě pro osoby mladší osmnácti let nelegální, zatímco léky mohou získat na předpis. V programech prevence drog je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že společnost – včetně rodičů/zákonných zástupců a škol – vnímá značně rozdílně, jestli mladiství experimentují s alkoholem, nebo např. s konopím.

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“, Trimbos Institut, Utrecht 2002