odrogach.cz – Co zvyšuje odolnost dítěte?

0
Rate this post

Výlety a cesty na chatu Do bohatství rodiny, patří určitě i takové aktivity jako jsou společné výlety, víkendy na horách nebo na chatě, prázdniny u moře a podobně. Každá rodina má trochu jiný rádius takových cest a akcí – někdo chodí na …

Udržují v chodu některé dohodnuté nebo osvědčené způsoby chování. Přinášejí klid, jistotu a lze je očekávat. Pro dospívající představují často zastaralé symboly generace rodičů a umožňují jim tak zdravě bojovat a hledat sebe samotné.

Schopnost vyvíjet se a reagovat na nečekané změny Jde především o ty změny, které souvisí s vývojem dětí a změnami vzájemných vztahů v rodině, které přináší čas. Rovněž jde o schopnost reagovat funkčně na náhlé události: úmrtí, opuštění, nemo…

Dodržování dohod a důsledky selhání Pro každého z nás je asi samozřejmá zásada, že „když se něco dohodne, je to třeba dodržet”. Praxe ale zdaleka nebývá takto dokonalá. Úmluvy o tom, co kdo udělá, co se změní, jak se k sobě budeme …

Řešení problémů bez dlouhého odkládání Když si v rámci kontaktu s toxikomany všímáme jejich charakteristických rysů, zjišťujeme (v souladu s vědeckými výzkumy jejich osobností), že mají snížené schopnosti řešit problémy a tendenci je odkládat….

Zdravý vztah k alkoholu a tabáku Název kapitolky je samozřejmě trochu provokativní. Myslí se zdravým vztahem abstinence nebo mírné společenské užívání? Může rodič pít nebo kouřit v průměrné intenzitě a na svých dětech do osmnácti požadovat ab…

Muž v rodině – zdroj potenciálu Titul této kapitoly je provokativní, neboť je přesně v duchu výhrad, výčitek a obviňování, které ženy vyjadřují v hádkách nebo konzultacích nad problémy s dítětem: „jsi málo doma”, „pořád…

Při práci s mladými toxikomany opakovaně zjišťujeme jeden fakt z jejich minulosti, že se v jejich rodině jen těžko nacházel čas, aby se mluvilo o problémech nebo prostě jen chvíli příjemně povídalo s ostatními. Ve společném soužití rodiny k tom…

Ačkoliv to nadpis trochu naznačuje, nejsou nejlepší prevencí problémů s drogami domácí práce. Ale nějak se jich to také týká. Již několikrát jsme se zmínili o tom, že jasná komunikace a přesné vymezení určitých pravidel hry tvoří obecně zdravé …

Rodinné oslavy a návštěvy Tato část rodinného života má určitě pozitivní i negativní aspekty. V některých rodinách se při oslavách pije tak, že to má jednoznačně negativní vliv na chod domácnosti, rodinné vztahy, péči o děti i utváření předst…

Postoje k otázkám zdraví a nemoci Vztah ke zdraví a nemoci je oblast, kde se utvářejí i postoje ke snášení bolesti, užívání léků, dietám a pozornosti vůči vlastnímu tělu. Co z toho všeho může podporovat dítě v postojích a odolnosti vůči nabídc…

Toto doporučení se vztahuje samozřejmě k obecnějším výchovným metodám, nejen k užívání drog. Vycházíme přitom z často pozorovaného rozporu mezi rodiči a dětmi při líčení určitých rodinných aktivit. Otec například líčí, jak vyjel se synem na kol…

Toto doporučení úzce souvisí s předcházející částí. Některé rodiny trpí zvláštní „poruchou” – neexistují v nich žádná jasná pravidla ani pomyslné hranice mezi tím, co komu patří, kde kdo s kým může být sám a podobně. Obvykle ř…

Schopnost poskytovat dostatečné bezpečí a zároveň dost podnětů pro vývoj dítěte Rodina by měla být v určitém slova smyslu bezpečným přístavem, kde se jeden může spolehnout na druhého. Je však náročné to sladit s druhou částí úkolu, tzn. že by m…

Které prvky v rodině mohou zvyšovat odolnost dítěte vůči drogám? V současné vědě stále do značné míry přetrvává přístup, ve kterém se pozornost více zaměřuje na problém. V praxi to znamená, že v medicíně, pedagogice i sociální práci toho víme …