odrogach.cz – Výzkumy

0
Rate this post

Průzkumy v oblasti užívání drog lze pro lepší orientaci rozdělit na dvě základní oblasti:  

  • Průzkumy zaměřené na užívání drog v obecné populaci

tedy průzkumy, jejímž cílem je popsat rozsah a způsoby užívání drog v celé populaci, případně postoje a názory veřejnosti na užívání drog. Tyto informace se sledují ve vztahu k věku, pohlaví a socioekonomickému statusu dotazovaných. Zvláštním případem jsou takzvané školní studie, které se zabývají z hlediska užívání drog rizikovou věkovou skupinou 14 -19 let.

  • Výzkumy týkající se uživatelů drog, jejich chování a situace

Zatímco výše uvedené celopopulační průzkumy se snaží zjistit „ohrožení“ společnosti drogami, tyto výzkumy se zaměřují přímo na užívání drog, na osoby, které je užívají, na jejich životní styl, na způsob užívání (např. experimentální, problémové), na rizikové chování, na dopad užívání drog (např. zdravotní stav, postoj k léčbě), využívání sociálních a zdravotních služeb určených pro uživatele drog apod. Tyto údaje se týkají jen malého vzorku celé populace, proto se požadované údaje nedají celopopulačními průzkumy zjistit. Jedná se o výzkumy zaměřené na konkrétní, specializovanější oblasti a setkáváme se s nimi spíše v odborné literatuře než v hromadných sdělovacích prostředcích. Výzkumných témat i možností je více a jednotlivé výzkumy konkrétní „drogové scény“ se mohou kromě oblasti uvedených indikátorů věnovat i jiným tématům, např. úspěšnosti některého typu léčby, mapování potřeb uživatelů drog, souvislosti mezi užíváním drog a pácháním trestné činnosti nebo novým drogám a novým způsobům užívání.

Ke stanovení priorit školní drogové prevence je důležité mít informace o tom, jakou podobu má konzumace drog mezi mladými lidmi. Informace o prevalenci (tedy o tom, jaký typ drogy se užívá, v jakém věku a jak často) se dají využít k&nbs…

NEAD 2000 je výzkumným projektem v kategorii školních studií zaměřených na užívání alkoholu, nikotinu a nelegálních drog mezi středoškolskou mládeží. Hlavním organizátorem výzkumu bylo Sdružení Podané ruce. Na výzkumu se podílel Psychologick…

Výzkumná studie se zabývá šířením užívání drog v ČR v letech 1990 – 2002. Srovnává vývojové trendy nárůstu spotřeby z údajů o zadržených drogách s školskými studiemi ESPAD a jinými údaji jako jsou např. počty hospitalizací v souvislosti …

Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví Hlavsová Marie, Červková Andrea Výzkumná studie provedená v roce 2003 se zabývá kuřáckými zvyky a návyky zdravotnického personálu – lékařů, sester a jiných odborných pracovníků. Prostřednictvím dota…

Tabák a zdraví

Kouření, pití alkoholu a užívání drog u dospívajících v České republice Trendy mezi léty 1995 až 2003 V devadesátých letech bylo v ČR provedeno několik reprezentativních šetření zaměřených na zjištění rozsahu kouření, pití alkoholu a užívání drog u adolescentní mládeže. Zvláštní místo mezi těmito studiemi zaujímá mezinárodní projekt ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Význam projektu spočívá ve vysoké míře srovnatelnosti výsledků, jíž je dosaženo důslednou aplikací jednotné výzkumné metodologie ve všech participujících zemích. Hlavní cíle projektu lze shrnout v těchto bodech: a) získat spolehlivé informace o rozsahu užívání návykových látek mezi českou mládeží b) sledovat trendy, k nimž došlo od roku 1995 c) analyzovat základní kontextové vztahy u vybraných indikátorů návykového chování

d) konfrontovat situaci v ČR se situací v Evropě (pro data roku 2003 bude možné až po uvolnění mezinárodní zprávy).

V roce 2007 proběhla v pořadí již čtvrtá vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), do které byla zapojena i Česká republika. Hlavním cílem mezinárodní studie ESPAD je získat srovnatelné informace o rozsahu kouření, konzum…

Výzkum mapující změny postoje české společnosti k drogám mezi roky 1996 a 2006 uveřejnilo výzkumné centrum CEPROS v březnu 2008. Výzkum ukazuje, že česká společnost je k uživatelům drog tolerantnější – třetina dotázaných zastává názor “tolerova…