odrogach.cz – Užívání návykových látek

0
Rate this post

Drogy a legislativa

Novela zákona o návykových látkách 2011 Zákon 379/2005 Právní aspekty užívání v Evropě Současná právní úprava Legislativa v ČR a ost. států EU

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.

Výzkumná studie se zabývá šířením užívání drog v ČR v letech 1990 – 2002. Srovnává vývojové trendy nárůstu spotřeby z údajů o zadržených drogách s školskými studiemi ESPAD a jinými údaji jako jsou např. počty hospitalizací v souvislosti s drogami.
Studie je doplněna o práci Karla Nešpora týkající výskytu a jiných souvislostí s návykovým užíváním alkoholu, tzv. alkoholových okének.

Mluvíme-li o gender problematice, v našem kontextu máme spíše na mysli rozdílnost sociální, sociologické a kulturní situace mužů a žen, než rozdílnosti biologické. Především se zde jedná o stíženou situaci žen – uživatelek drog.

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům,sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebonepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří semohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohola jiné drogy.

Testování přítomnosti drog v moči ve školách

Testování přítomnosti drog mezi žáky základních a středních škol je v poslední době často diskutovaným a kontroverzním tématem.