odrogach.cz – Školní prevence

0
Rate this post

Kdy je preventivní program efektivní a jak to poznáme? Obecně lze říci, že program se považuje za účinný, pokud se podaří splnit jeho dlouhodobé a krátkodobé cíle. Za nejefektivnější se považuje ten, který tato kritéria splní s nejnižšími …

Zaměřují se na předávání znalostí o následcích užívání drog a rozvíjení toho, aby mladí věřili, že se užíváním drog člověk vystavuje riziku. Poskytují se informace o drogách, užívání a zneužívání drog včetně mýtů a pravd o užívání drog; často se zaměřují na biologické, chemické, historické a právní procesy. Pozornost se věnuje pozitivním i negativním účinkům na zdraví, sociálnímu prostředí daného jedince i jeho či jejímu duševnímu zdraví.

Cíl: Rozvoj komunikace a sociálního učení Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy

Pro účely projektu Zdravá škola a drogy pracovníci Institutu Trimbos systematicky prostudovali odbornou literaturu a pokusili se stanovit, které charakteristiky určují účinnost programů drogové prevence (Cuijpers (2002). Z této studie vyplynulo…

Cílem je zlepšit schopnost studentů racionálně se rozhodovat ohledně užívání drog. Studenti se v nich učí strategiím pro identifikování problémů, nalézání řešení a výběr mezi alternativami.

Cíl: větší porozumění vlastním postojům Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy

Předpokladem pro efektivní prevenci jsou efektivní školy Není vždy jasné, které charakteristiky školního programu prevence drog zvyšují jeho účinnost. Pro účinnou školní drogovou prevenci je důležitým faktorem i společenské klima a zapojení zaint…

Podporují studenty v tom, aby slíbili nebo se zavázali, že nebudou užívat drogy (např. programy nekuřáckých tříd). Tento slib je někdy založen na morálních zásadách (drogy jsou pro společnost špatné, představují morální úpadek a zkázu)

Přinášíme vám – díky laskavosti jejich realizátorů – programy primární prevence, které lze označit za příklady dobré praxe. První je zaměřen zejména na mládež a vychází z osvědčeného principu zapojování vrstevníků, tzv. peer program. Druhý je …

O účinné drogové prevenci lze říct mnohem více, pokud vezmeme v úvahu prvky, které vyšly z „nejlepší praxe“. V této kapitole nabídneme řadu kritérií, která praxi drogové prevence dosáhla vysokého uznání. Podporují je i odborníci na …

Jejich cílem je pomáhat mladým lidem uvědomovat si své osobní hodnoty a následky svého chování, přičemž užívání drog je demonstrováno jako chování neslučitelné s osobními hodnotami.

Cíl: Rozvoj komunikace a soc. učení Způsob práce: skupinová práce, hraní rolí

Hansen (1992) ve své studii provedl analýzu široké řady školních programů prevence drog a na základě dvanácti typů programu uvedených v rubrice 12 typů programů je rozdělil do kategorií podle obsahu. Identifikoval šest skupin programů, z nichž …

Vyučují dovednostem potřebným k stanovení a dosažení cílů a podporují studenty v tom, aby si osvojili postoj zaměřený na dosahování výsledků. Užívání alkoholu a dalších drog se prezentuje tak, že je v rozporu či nesouladu s takovými cíli. Proce…

Inspirace pro další hodiny …

Efektivní školní drogová prevence vychází z kombinace odborné evaluace současných programů, účinných složek odvozených z dobré praxe a vyučování a učení se v účinné (efektivní) škole.

Cílem těchto programů je naučit studenty jak se vypořádat se stresem a jak jej zvládat v psychologicky obtížných situacích (např. konflikty, konflikty ve vztazích, rodinné problémy atd.). Nácvik dovedností někdy zahrnuje strategie ke snižování …

Obsahová a technická metodika pro učitele při používání webu primární prevence www.odrogach.czUvedená metodika obsahu jednotlivých níže uvedených 8. lekcí je pouze inspirativní. Obsahová nabídka webu primární prevence www.odrogach.cz je mnohem šir…

Cílem je rozvíjet pozitivní sebehodnocení (self-esteem) a sebeúctu. Studenti se učí přijímat neúspěchy a potíže a nevěnovat jim příliš pozornosti. Odrazují se od vnímání sebe sama jako neúspěšného. Podporují zvýšené oceňování vlastní vrozené i roz…

Učí studenty, jak rozpoznávat vnější tlak užívat drogy (ze strany vrstevníků, sourozenců, rodičů/zákonných zástupců dítěte, jiných dospělých, v médiích či v reklamě) a asertivně mu odolávat.

Vyučují obecným sociálním dovednostem, včetně komunikačních a mezilidských dovedností a schopnosti řešit mezilidské konflikty. Tento přístup zahrnuje nácvik dovedností s širší možností uplatnění než jen při odmítání nabídnuté drogy.

Cílem je stanovit konzervativní normy pro užívání drog. Jádrem tohoto přístupu je náprava mylných představ studentů o (vnímané vysoké) prevalenci a přijatelnosti užívání alkoholu a drog a zvedení konzervativních skupinových norem.

Poskytují intervence a poradenství směřující k vypořádání se se životními problémy. Do programů pomoci jsou zapojováni peers (vrstevníci), kteří studentům radí nebo je instruují v otázkách spojených s drogami a alkoholem.