odrogach.cz – Doporučená literatura

0
Rate this post

Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí Dvořák, D. Filia, 1995
Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech Nešpor, K. Portál, 1995
Metodika prevence škod působených návykovými látkami za aktivní účasti předevm připravených vrstevníků (peer programy) na školách Nešpor, K. Učitelské noviny, 1994, č. 23 a 24
Metodika drogové prevence pro MŠ a první stupeň ZŠ Nováková, D. Filia, 2001
Pedagogové proti drogám (ke stažení níže) MŠMT 1999
Rozhodni se … (překlad anglického manuálu prevence) SZÚ 1994
Drogy a drogové závislosti Kalina, K. a kol. Úřad vlády ČR
Odvykání kouření Králíková, E.; Kozák, J.T. Maxdorf, 1998
Drogy a mýty Nerad, M., Neradová, L. Votobia, 1998
Léčba a prevence závislostí Nešpor, K.; Csémy, L. Psychiatrické centrum, 1996
Třídní klima a školní klima Čapek, R. Grada, 2010
Agresivita a kriminalita školní mládeže Martínek, Z. Grada, 2009
Rozvoj zdravého sebevědomí žáka Sedláčková, D. Grada, 2009
Odměny a tresty ve školní praxi Čapk, R. Grada, 2008
Bolest šikanování Kolář, M. Portál, 2005
Jak na šikanu Říčan, P. Portál, 2010
Nová cesta k léčbě šikany Kolář, M. Portál, 2011
Psychologie ve školní praxi Fontana, D. Portál, 2010
Strategie řízení třídy Cangelosi, J.S. Portál, 2009
Výchova k toleranci a proti rasismu Šišková, T. Portál, 2008
Cože? Já a rasista? Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha, 2007
Homofobie v žákovských kolektivech RVKPP, MŠMT 2010
Primární prevence rizikového chování ve školství Miovský, M.; Skácelová, L.; Zapletalová, J.; Novák, P. SCAN, 2010

Sdružení Život bez závislosti vydává také měsíčník Prevence určený především pracovníkům škol. Objednat si ho můžete zde.