odrogach.cz – Dokumenty

0
Rate this post

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (2008)

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovyna období 2005 – 2008

Strategie prevence rizikových jevů MŠMT 2005 – 2008

Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání v České republice.

Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání.

Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol.

V plném znění je k dispozici ke stažení pod tímto textem.

Bílá kniha

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č.j. 431/10 schválila.

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení najdete ke stažení pod tímto textem.

Metodický pokyn
Metodický pokyn

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51, nabyl účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/2007 (7. listopadu 2007).

Metodický pokyn k primární prevenci
Metodický pokyn k primární prevenci

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ke stažení zde:

Metodický pokyn k záškoláctví
Metodický pokyn k záškoláctví